Concept Notulen ALV 2021

 DATUM: 24 juni 2021

TIJD: van 20:30 tot 22:00 uur
Via ZOOM

 1.     Welkom en opening door de voorzitter

a.     Angelique 0pent de vergadering en heet iedereen welkom, Daarna sluit en heropent ze de vergadering weer omdat er 34 leden aanwezig waren.

b.     Angelique bedankt Ton Heinst voor het vele werk dat hij afgelopen jaren voor de NVVR heeft verricht als bestuurslid en voorzitter van de vereniging.(zie bijlage).

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

         Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3.     Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020

         Angelique leest de notulen voor van 2020.

         Kristianne van der Put geeft aan dat ze vorig jaar is gestopt met de

         Meerdaagse, daarna worden de notulen goedgekeurd (29 pers.)

4.     Jaarverslag 2020

         Birgit leest het jaarverslag voor

5.     Verslag kascommissie

         Jantine Leeflang en Mariska de Koster hebben de boeken

         gecontroleerd en in orde bevonden.

6.     Financieel jaarverslag

         Ruud doet ook namens Kiki het verslag van de financiën.

         In 2020 is nog een verlies geleden van ongeveer  € 6000,-.

         In de toekomst hopen we de jaarrekeningen weer positief af te kunnen sluiten.

7.     Decharge penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie

         De vergadering verleent de penningmeester décharge en benoemt

         naast Jantine Leeflang (Sandra Visser, Monique Meijer

        als kascommissie lid en reserve.).

8.     Jaarverslag Vrijruiter

         Birgit leest het verslag van de Vrijruiter voor. (zie website)

9.     Jaarverslag Eendaagse cie

         Birgit leest het jaarverslag van Eendaagse voor (zie website)

10.  Jaarverslag Meerdaagse cie

         Een filmpje gemaakt door Peter van de meerdaagse wordt vertoond,     

         maar door technische problemen niet hoorbaar (wel op de website)

11.  Contributie

         De contributies worden niet gewijzigd

12.  Bestuur mutaties

        Birgit zit al twee jaar in het bestuur

        Angelique, Peter en Ruud worden voor nog vier jaar in het

        bestuur gekozen. Kiki wordt als nieuw lid in het bestuur gekozen

        Het bestuur bestaat nu uit Angelique Hartman, Birgit Stins, Kiki Delcour,

        Peter de kort en Ruud van der Veer. 
 

13.  Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

        De vergadering gaat akkoord om de bestuur bijdrage voor activiteiten

        van jeugdleden te verlagen van 50 naar 25 procent.

14.  Rondvraag / opmerkingen

         Marjan Veldhuizen, Mandy Schippers, Janny Kristen, Monique Meijer stellen zich
         beschikbaar als vrijwilliger. Zij zullen worden benaderd door het bestuur.

         De 1986 quiz wordt gewonnen door Martina Hakvoort. Zij heeft de jas gewonnen en
         ontvangen.
.

15.  Sluiting van de vergadering

        Angelique sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun deelname.

        Uitzwaai moment

Downloads:

Documenten Overzicht